PFRON

 
Dzięki złożonemu wnioskowi i  podpisanej w dn. 4.05.2021 r. umowie,Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wzor-1-726x1024.jpg
Fundacja uzyskała wsparcie finansowe Funduszu w ramach projektu
„Przekraczamy życiowe progi i bariery. Samodzielność, integracja społeczna, godne życie”.
Projekt dotyczy prowadzenia ciągłej rehabilitacji ośmiu dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, będących mieszkańcami naszego kompleksu mieszkań wspomaganych, w zakresie codziennych czynności życiowych, kondycji fizycznej, poradnictwa psychologicznego oraz społeczno-prawnego.
Udzielane formy wsparcia, to m.in.:
– trening higieniczno-sanitarny
– ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność ruchową
– trening kulinarny i budżetowy
– trening umiejętności społecznych i praktycznych

TRENING KULINARNY

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

Ocena psychologiczna dotycząca podopiecznych Fundacji Nasz Dom Węgorzewo po I półroczu trwania I okresu Projektu „Przekraczamy życiowe progi i bariery. Samodzielności, integracja społeczna, godne życie.” w ramach Konkursu 1/2020.

Ewaluację sporządzono w oparciu o wywiad z opiekunami, obserwację psychologiczną, konsultację grupową oraz rozmowy indywidualne z uczestnikami Projektu przeprowadzone we wrześniu 2021r.

            Podczas swobodnej rozmowy z podopiecznymi fundacji zaobserwowano większą otwartość wobec siebie oraz ilość wzajemnych pozytywnych interakcji pomiędzy uczestnikami, którzy w trakcie pierwszego kontaktu z psychologiem relacjonowali zwiększony dystans wobec siebie. Podopieczni wydawali się być bardziej tolerancyjni wobec innych a deficyty kolegów w większym, niż podczas wstępnego spotkania, stopniu postrzegali jako wynik problemów zdrowotnych bądź właściwość danej osoby. Kilkoro spośród podopiecznych ujawniło delikatnie większą świadomość dotyczącą przeżywanych przez nich emocji oraz podało stosowane przez siebie konstruktywne sposoby radzenia w sytuacjach wzmożonego napięcia, co zostało również dostrzeżone oraz potwierdzone przez wychowawców. Wspólne spędzanie czasu w okolicznościach odmiennych od codziennego funkcjonowania, np. wyjazd na rejs, nie tylko pozwoliło wzmocnić więzi pomiędzy podopiecznymi, ale również stanowiło okazję do kształtowania wrażliwości wobec drugiej osoby oraz jej potrzeb – uczestnicy otaczali się wzajemną troską, bardziej sprawne osoby wspierały słabsze; takie doświadczenia wzmacniały odpowiedzialność podopiecznych nie tylko za siebie samych, ale również za dobro i bezpieczeństwo kolegów i koleżanek. Nowe sytuacje umożliwiały poznawanie oraz kształtowanie właściwych i adekwatnych do okoliczności zachowań, wyjazdy z noclegami poza Domem pozwalały wykorzystywać trenowane codziennie umiejętności tj. realizowanie czynności higienicznych, co z kolei stymulowało pozytywnie poczucie samodzielności w tych wybranych obszarach funkcjonowania, zwiększało otwartość na nowości, pośrednio wpływało na kształtowanie realistycznej samooceny. Okoliczności wymagające szczególnych przygotowań, takie jak np. wyprzedaż garażowa, stanowiły okazję do budowania umiejętności współpracy pomiędzy podopiecznymi, podziału obowiązków z uwzględnieniem możliwości poszczególnych osób. Wyjazdy i spotkania integracyjne stanowiły okazję do podnoszenia kompetencji społecznych, poznawania nowych ludzi, nawiązywania bliskich emocjonalnie relacji oraz budowania poczucia siebie jako członka grupy.