CHCEMY POMAGAĆ, WIĘC TO ROBIMY

Zapewniamy opiekę i rehabilitację osobom niepełnosprawnym na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich

„To nie doskonali  lecz niedoskonali  potrzebują naszej miłości.”

Oskar Wilde

Fundacja działa 0d 2015 roku a jej celem jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz utratą dotychczasowych opiekunów z przyczyn zdrowotnych, losowych czy biologicznych. W tym celu zaadoptowany został jednorodzinny budynek mieszkalny na kompleks mieszkań wspomaganych dla 8 osób, który otwarto w połowie lutego 2020 r. Aktualnie sprawujemy pieczę na czterema mieszkańcami niepełnosprawnymi intelektualnie a na przyjęcie oczekują kolejne osoby /do czasu ograniczenia skutków pandemii/. Ponadto Fundacja sprawuje stałą opiekę nad dwoma starszymi, samotnymi osobami, zapewniając im dojazd na badania lekarskie, zakup leków i żywności, opał na zimę, odzież czy pomagając w załatwianiu spraw urzędowych. Fundacja stale organizuje też zbiórki odzieży, przekazując ją potrzebującym lub do PCK i Caritasu. Wspólnie z PCPR-em w Węgorzewie organizujemy cykliczne imprezy plenerowo-rekreacyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Fundacja Pomocy Społecznej Nasz Dom Węgorzewo
 1. Nazwa przedsięwzięciaInwestycja w infrastrukturę usług społecznych, zapewniająca opiekę i rehabilitację osobom niepełnosprawnym na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich poprzez przebudowę i adaptację istniejącego budynku mieszkalnego o kubaturze 1200 m³, posadowionego na działce o pow. 1500 m², zlokalizowanego w Węgorzewie, przy ul. Łuczańskiej 10, na kompleks mieszkań chronionych dla  7 dorosłych osób niepełnosprawnych. Ośrodek będzie działał w porozumieniu i ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- Starostwem Powiatowym w Węgorzewie.
 2. Opis przedsięwzięcia – przedmiot przedsięwzięcia, zakres rzeczowy, krótki opis tła i uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia: Funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego placówki opiekuńcze dla dorosłych osób niepełnosprawnych umysłowo, stanowią z reguły tzw. ośrodki dziennego pobytu, nie wnikające  zanadto w problemy materialne i mieszkaniowe swoich podopiecznych. Osoby te zamieszkują najczęściej ze swoimi, często mocno już starszymi i schorowanymi rodzicami lub opiekunami oraz dorosłym rodzeństwem, także posiadającym własne rodziny. W przypadku naturalnego zejścia dotychczasowych opiekunów,  dorośli niepełnosprawni jako osoby niesamodzielne i niezaradne życiowo, stają się często uciążliwym balastem dla swego otoczenia a jedyną dla nich możliwością zmiany tej sytuacji jest powiększenie grona pensjonariuszy DPS-ów
 3. Założeniem projektu jest:
  1. Stworzenie chronionego kompleksu mieszkaniowego  dla 7 dorosłych osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu swojego upośledzenia, które stanowią często niechciany balast dla rodziny, a przez to zajmujących najniższą pozycję w swojej minispołeczności, z reguły bez własnego kąta.
  2. Aktywizacja społeczna i zawodowa przyszłych mieszkańców  – dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzących chronioną minispołeczność, poprzez następujące działania:
   • warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i podnoszenia kompetencji życiowych prowadzone przez psychologa. Poruszane podczas warsztatów zagadnienia, to m.in.: poczucie własnej wartości, podnoszenie/wzmacnianie motywacji do działania, współżycie i współdziałanie w grupie, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i obstrukcją środowiska zewnętrznego
   • indywidualne spotkania z prawnikiem – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wymagających obecności osób znających prawo, w tym redagowanie różnych pism i wystąpień do wszelkiego rodzaju urzędów i instytucji
   • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w sprawie organizacji staży zawodowych u pracodawców na otwartym rynku pracy
   • założenie warzywniaka i ogrodu kwiatowego w celu realizacji terapii zajęciowej
   • przydzielenie każdemu z lokatorów określonych obowiązków i zadań, które należy wykonywać na rzecz wspólnoty mieszkańców
   • zapewnienie możliwości uczestniczenia w zewnętrznych warsztatach terapii zajęciowej, wydarzeniach kulturalnych i sportowych
   • zapewnienie możliwości uczestniczenia w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną poprzez organizację mini fitness klubu
 4. Przebudowa i adaptacjaChroniony kompleks mieszkaniowy będzie stanowiła wybudowana w latach 80-tych dwupiętrowa willa, wykupiona przed czterema laty od poprzednich właścicieli w celu zaadoptowania jej na potrzeby dorosłych osób niepełnosprawnych. Zakładany efekt przebudowy i adaptacji obiektu to:
  • 5 sypialni z łazienkami
  • obszerny pokój dziennego pobytu
  • mini pracownia komputerowe i artystyczna
  • kuchnia połączona z jadalnią
  • pralnia, suszarnia, spiżarnia, magazynki pościelowe i odzieżowe
  • siłownia plenerowa
  • nowe instalacje elektryczne, ppoż., wod.kan., c.o.,wentylacyjne
  • zewnętrzna klatka schodowa, sięgająca I piętra
  • warzywniak i ogród kwiatowy /jako forma terapii zajęciowej/
 5. Cele przedsięwzięciaZwiększenie dostępności infrastruktury usług społecznych – mieszkań chronionych o wysokim standardzie mieszkańcom   województwa warmińsko-mazurskiegoa/ Zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym poczucia bezpieczeństwa poprzez możliwość zamieszkania w mieszkaniu chronionym b/ Odciążenie starych rodziców, zmagających się z problemami niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo dorosłych dzieci c/  Rozwijanie systemu wsparcia osoby niepełnosprawnej do samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania oraz w społeczeństwie d/ Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez organizację staży zawodowych, pracę nakładczą, pracę w warzywniaku i ogrodzie kwiatowym Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów rozwojowych obszaru tj. Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi: a/ Umowa Partnerstwa b/Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 Projekt jest zgodny ze „Strategią rozwoju społecznego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” – Cel tematyczny 9. Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem (EFS, EFRR), Priorytet 9.1 (EFRR)
 6. Zakładane efekty realizacji przedsięwzięciaa/Stworzenie infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje terapeutyczne, edukacyjne i noclegowe b/ Wzmocnienie kluczowych umiejętności społeczno-zawodowych, w tym zwiększenie umiejętności aktywnego  funkcjonowania i współpracy w grupie społecznościowej mieszkańców placówki c/ Lepsze przystosowanie dorosłych osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia d/ Możliwość podjęcia pracy zarobkowej w efekcie zrealizowanego stażu zawodowego
 7. BeneficjenciDorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu WJM
 8. Jednostka zarządzająca/koordynującaFundacja Pomocy Społecznej-Nasz Dom Węgorzerwo 11-600 Węgorzerwo, ul. Łuczańska 10
 9. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacjiGotowy projekt przebudowy i adaptacji obiektu wraz z kosztorysem robót, niezbędna kadra /do zatrudnienia/
 10. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięciaLata: 2017-2018
 11. Miejsce realizacjiTeren WJW, 11-600 Węgorzewo, ul. Łuczańska 10
 12. Budżet przedsięwzięcia   Przebudowa, adaptacja i wyposażenie obiektu /istniejącego domu mieszkalnego /:      ok. 760 000 zł  netto
 13. Planowane źródła finansowania projektuDofinansowanie UE: 85 % kosztów kwalifikowanych Środki własne inwestora: 15 % kosztów kwalifikowanych
 14. Dodatkowe informacjeFundator będzie współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz Stowarzyszeniem „Empatia”, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim

WSPARCIE I FINANSOWANIE

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Priorytet 5. Wsparcie doraźne. Edycja 20

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja pomocy Społecznej Nasz Dom Węgorzewo

Promocja wsparcia udzielonego w ramach Programu

Materiały do zajęć prowadzonych przez terapeutę, dietetyka i fizjoterapeutę, oraz elementy wyposażenia zakupione w wyniku realizacji Umowy zaopatrzone będą trwale w widocznym miejscu nadrukiem: „Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 20182030 „. Zawierać będą także w widocznym miejscu logotypy NIW oraz programu. Ponadto wykonamy tablicę informacyjną, którą umieścimy w widocznym miejscu w ogrodzie oraz umieszczamy odpowiednią informację z logotypem NIW na naszej stronie internetowej.

KontaKt

Fundacja Pomocy Społecznej „Nasz Dom Węgorzewo”

ul. Łuczańska 10

11-600 Węgorzewo

Tel: 604 079 505

e:mail: fundacjawegorzewo@gmail.com

Nr konta BS: 61 9348 0000 0010 8054 2000 0010